O nas

              Z inicjatywy Jarosława Wojciechowicza w dniu 7 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie organizacyjne Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Koła Rejonowego w Sejnach. Na propozycję odpowiedziało i wypełniło deklarację członkowską i chęć przystąpienia do Piłsudczyków odpowiedziało dziewięć osób. Wśród założycieli w pierwszym zebraniu udział wzięli nauczyciele, samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele instytucji kulturalnych.  Dodam tylko, że były problemy ze znalezieniem chętnych do wstąpienia w szeregi Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród założycieli byli:

– Dąbrowski Jan
– Domosławski Jarosław
– Jurkiewicz Jarosław
– Kap Jan Stanisław
– Kozakiewicz Bernard
– Kucharzewski Grzegorz
– Milewska Barbara Eugenia
– Mocarski Andrzej
–  Sylwista Henryk
– Wojciechowicz Jarosław

            Historyczna pierwsza uchwała Sejneńskich Piłsudczyków dotyczyła wyboru władz Koła. Władze Koła Rejonowego przedstawiały się następująco:

Zarząd Koła:

– Wojciechowicz Jarosław – Prezes Koła
–  Dąbrowski Jan – Skarbnik
Jurkiewicz Jarosław – Sekretarz

            W dniu 26 stycznia 2020 r. Zebranie Ogólne Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Sejneński poprzez aklamację przyjęło nową nazwę Okręg Ziemi Sejneńskiej i o zatwierdzenie tej nazwy Prezes  płk zw. Jarosław Wojciechowicz zwrócił się do Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP i ta prośba została pozytywnie rozpatrzona. Pełna nazwa brzmi: Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Ziemi Sejneńskiej. Na dzień 20 kwietnia 2020 r. Okręg Ziemi Sejneńskiej liczy 50-ciu członków.

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP – zrzesza członków zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Członkowie należą do Okręgów i Oddziałów  Związku m.in.: w miastach wojewódzkich i powiatowych (Warszawa, Łódź, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Białystok, Radom, Wrocław, Częstochowa, Ciechanów, Głowaczów, Kalisz, Kraśnik, Lidzbark Warmiński, Mława, Pułtusk, Przasnysz, Wyszków, Ostrów Maz., Bemowo Piskie, Rozewie, Syców, Szczuczyn a za granicą Malmö, Wiedeń, Witebsk). Rokrocznie wzrasta ilość Oddziałów i Okręgów. Na początku 2019 roku było 19 Okręgów, 20 Oddziałów  krajowych i 3 Oddziały zagraniczne.

Do 1998 r. Związek, działał pod nazwą Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego (TPJP). 
TPJP  powstało 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy WP.

W dniu 10.12.1988r. odbył się I Walny Zjazd na którym wybrano władze stowarzyszenia.
Uchwałą ZG TPJP z dn. 23 września 1989 r. powołano redakcję organu prasowego Stowarzyszenia „PIŁSUDCZYK”, który początkowo wydawany był jako biuletyn, a od 1994r. przyjął formę kwartalnika społeczno–historycznego. Do 2019 roku wydano 75 numerów pisma.
 TPJP posiadał własny sztandar i odznakę z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego. Uroczyste poświęcenie Sztandaru odbyło się dn. 25 kwietnia 1993 r. w Katedrze Polowej WP z udziałem córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej.

Celami statutowymi Towarzystwa, które również zostały przyjęte w Statucie ZPRP TPJP  było: propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na podstawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z naszych patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe.

W preambule deklaracji programowej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego ( Związek Piłsudskiego RP), (następnie ZPRP TPJP) zapisano:
 – Jesteśmy Piłsudczykami. Łączy nas miłość do Człowieka, który wbrew wszystkiemu i wszystkim budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą i do tej Niepodległości naród doprowadził.  Jesteśmy Piłsudczykami. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stały się wzorem i drogowskazem dla pokoleń Polaków.
 – Jesteśmy Piłsudczykami. Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu i transformacji ustrojowej w Polsce, myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i elit politycznych.
– Jesteśmy Piłsudczykami. Tak jak On dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą wykluczającą anarchię.

Jedną z istotnych inicjatyw Zarządu Głównego TPJP była uchwała z dn. 23 września 1989 r. zobowiązująca do utworzenia Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wysiłkiem organizacyjnym Towarzystwa, ukonstytuował się Komitet Budowy, w którego skład weszło 7 członków TPJP, a przewodniczącym Komitetu został wiceprezes Zarządu Głównego TPJP p. Zygmunt Korwin – Sokołowski. Wielkim wysiłkiem OKBPMIP, w dniu 14 sierpnia 1995 r. – w 75-tą rocznicę Bitwy Warszawskiej – z udziałem Prezydenta RP p. Lecha Wałęsy i córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej, został odsłonięty Pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Jego imienia. Był to kolejny pomnik.  Pierwszy, staraniem Oddziału Białostockiego TPJP, został odsłonięty w Białymstoku w 73 rocznicę odzyskania Niepodległości (11.11.1991 r.). W uroczystości odsłonięcia tego pomnika wziął udział Prezydent RP na Uchodźstwie p. Ryszard Kaczorowski.

Z inicjatywy oddziałów i kół Towarzystwa powstało szereg innych pomników Marszałka m.in.: w Głowaczowie [2.11.1989r.], w Parczewie [8.11.1992r.], w Janowie [30.05.1994r.], w Konstantynowie [11.11,1994r.], w Opatowcu [25.12.1994r.], w Bychawie [28.05.1995r.], w Wołominie [13.08.1995r.], w Częstochowie [11.11.1997r.], w Mławie [8.11.1998r.], w Bielsku Podl. [19.09.1999r.], Szczecinie [19.03.2000r.], Gdyni [10.11.2013 r.]. W okresie działalności Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego odsłonięto kilkadziesiąt obelisków i tablic epitafijnych w wielu regionach Polski. Prawie w każdym mieście wojewódzkim czy w większości miast powiatowych zostały odsłonięte pomniki, obeliski czy tablice epitafijne poświęcone Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. (Inicjatywa ta zawsze cieszyła się zainteresowaniem społeczeństwa i władz. Ciągle powstają nowe pomniki, popiersia i tablice. Z udziałem i zaangażowaniem Piłsudczyków  w 2018r. w Brukseli w czasie państwowej uroczystości odsłonięto popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego) . Tyczy to również nazwy ulic, placów czy instytucji samorządowych lub państwowych, którym nadawano imię Marszałka.  Związek zainspirował szereg szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aby obrały za patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego są wśród nich: Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, 14 Gimnazjum w Olsztynie, Szkoła Powszechna w Chorzelach czy Szkoła w Bogate. Ponad 60 byłych Gimnazjów i szkół ponadpodstawowych nosiło lub nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wielu funkcjonują Izby Pamięci Marszałka z których szczególnie prężnie działa Izba Pamięci w Rogóżu prowadzona przez Państwo Halinę i Józefa Zysk.

W terenowych strukturach Stowarzyszenia , w szerokim zakresie podejmowano działalność redakcyjno – edytorską, organizowano konkursy, wystawy sesje popularno- naukowe, czy okolicznościowe wieczornice poświęcone Marszałkowi.  Wiele uwagi TPJP przywiązywało do obchodów uroczystości patriotyczno- narodowych, aktywnie uczestnicząc w świętach państwowych, niepodległościowych i kombatanckich.  W stały kalendarz uroczystości niepodległościowych weszły obchody rocznic związanych z Marszałkiem m.in.; 5 grudnia – dzień urodzin, 19 marca – dzień imienin, 12 maja – dzień śmierci. Uroczystości te obchodzone były nie tylko przez środowiska Piłsudczykowskie, ale też inne ugrupowania niepodległościowe i kombatanckie. Do ceremoniału wojskowego wszedł, zapoczątkowany przez Piłsudczyków, obyczaj składania przez najwyższe władze państwowe i wojskowe pod Pomnikiem Marszałka na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wieńców i wiązanek kwiatów z okazji świąt państwowych i narodowych. Z inicjatywy TPJP, w dniu 16 września 1996 r.  powołano w Warszawie Porozumienie Organizacji Niepodległościowych, Piłsudczykowskich i Kombatanckich, Konwent Seniorów i Radę Programową, celem koordynacji centralnych uroczystości organizowanych w Warszawie przez te organizacje. Porozumienie to działało do 2010r. Członkowie Związku byli aktywnymi uczestnikami innych organizacji i stowarzyszeń o proweniencji niepodległościowej, m.in.: Stowarzyszenie Olszynka Grochowska, Rodziny Katyńskie czy Stowarzyszenie Katyńskie „Wdowi Grosz”. 

IV Walne Zgromadzenie Delegatów TPJP, które obradowało 24 października 1998 r. w Warszawie podjęło uchwałę o dokonaniu zmian statutu Towarzystwa. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 21 października 1998 r. Stowarzyszenie przyjęło nazwę ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ- TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Z uwagi na konieczność dostosowania Statutu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej dokonano kolejnych poprawek i uzupełnień w Statucie Związku m.in. na : VI Kongresie Delegatów, w dniu 9 czerwca 2007 r.; VIII Kongresie Delegatów, w dniu 27 listopada 2011 r.; IX Nadzwyczajnym Kongresie Delegatów. W dniu 12 kwietnia 2013r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Związek Piłsudczyków RP TPJP został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 308552.

Dużą uwagę Stowarzyszenie przywiązuje do symboliki związkowej, gdzie obok odznaczeń związkowych wprowadzono strój organizacyjny ( mundur z czapką „maciejówką”) i stopnie związkowe. Zasady używania umundurowania oraz przyznania odznaczeń i stopni  Związkowych określają Regulaminy ZPRP( patrz zakładka Regulaminy). Zgodnie też ze Statutem ( § 7 i § 11)  symbolami Związku również są: sztandar, odznaka organizacyjna Związku, którą jest profil głowy Józefa Piłsudskiego zwrócony w prawo, z napisem – w otoku – Związek Piłsudczyków RP.  Związek może nadawać odznaki organizacyjne: Order Honorowy Związku Piłsudczyków RP (noszony na szyi); Krzyż „Za zasługi dla Związku Piłsudczyków RP” (złoty, srebrny i brązowy), Ryngraf – „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP”, Dyplom uznania – w stylizowanej okładce z odznaką Związkową. 

W dniu 10 marca 2012 r. Sztandar Zarządu Krajowego ZPRP poświecił w Katedrze Polowej WP ks. biskup polowy gen. bryg. dr Józef Guzdek.  Wiele terenowych Okręgów i Oddziałów posiada własny Sztandar Związkowy wzorowany na Sztandarze Zarządu Krajowego. Silnym impulsem w działalności były uroczyste obchody XXV-lecia Związku w dniu 13.09.2013 r. w Gdyni. Sukcesywnie organizowane są pielgrzymki piłsudczykowskie do Sanktuarium Narodowego na Jasnej Górze w Częstochowie, delegacje do Zułowa na Litwie i na Kahlenberg w Wiedniu.

Na XI Kongresie Delegatów ZPRP Prezesem Zarządu Krajowego ponownie wybrano kol. Stanisława Władysława Śliwę, który tą funkcję zajmuje do obecnej chwili. Wybór ten miał nastąpił zasadniczy wpływ na wzrost efektywności działania zarówno Zarządu Krajowego jak i terenowych struktur Związku. Wzrosła także ilość powoływanych lub reaktywowanych do ponownej działalności jego Oddziałów i Okręgów.

Nastąpił również wzrost działalności związanej ze Statutowym obowiązkiem popularyzowania dokonań Józefa Piłsudskiego i materialnego upamiętniania Jego wizerunku.  Zgodnie ze Statutem  §13 pkt. 4 jesteśmy zobligowani do tworzenia Społecznych Komitetów Budowy: pomników , obelisków, tablic epitafijnych upamiętniających Józefa Piłsudskiego.  Powstały zatem – w ostatnim okresie – pomniki Marszałka, w Gdyni, Rozewiu, Gdańsku, Koszalinie, Warszawie, Olecku – Giże, Krakowie, Kaliszu, Kozienicach, Ostrowie Wielkopolskim czy ostatnio w Namysłowie. Podkreślenia wymaga wiekopomne dzieło Związku, odsłonięcia i poświęcenie na Jasnej Górze w Częstochowie Tablicy Epitafijnej Józefa Piłsudskiego, dokonane podczas II Pielgrzymki Piłsudczyków, w dniu 18.08.2016 r. Uroczystość ta odbyła się w 95. rocznicę pielgrzymki Marszałka do Hetmanki Polskiej i w podziękowaniu za zwycięstwo w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej.

Podobny impuls w działalności Związku przyniosły uroczyste obchody: 150- tej rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego,  100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i XXX-lecia utworzenia Związku. Stały się one dodatkowym impulsem do zorganizowania szeregu uroczystości patriotyczno-religijnych, powołania nowych Oddziałów i Okręgów ZPRP i wręczenia sztandarów związkowych.

Historycznymi wydarzeniami  roku Jubileuszu odzyskania Niepodległości przez Polskę były:

Jubileuszowe Święto Niepodległości Piłsudczycy uczcili uczestnicząc w Paradach Niepodległości i licznych uroczystościach patriotyczno-religijnych. Ten zwyczaj upamiętniania historii jest stałym elementem działania Jednostek Terenowych Związku każdego roku.

W 2020 roku  Związek Piłsudczyków RP liczy 49 terenowych struktur związku (Okręgów, Oddziałów) w kraju i za granicą oraz kilka tysięcy członków i sympatyków.